งานวิจัยในชั้นเรียน

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เรื่องงานประดิษฐ์กางเกงผ้าสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจบทเรียน Error Recognition ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกสำเร็จรูป

การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยคภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My House โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Pages