งานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพ ระบายสีด้วยการใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกต้นถั่วดำในขวดพลาสติก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

การวิจัยเพื่อการศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ เรื่องการประดิษฐ์กรอบรูปจากไม้ไอติม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ เรื่องอาหารและโภชนาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องงานประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Pages