งานวิจัยในชั้นเรียน

การส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้น อนุบาล 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561

Pages