งานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพ ระบายสีด้วย การใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารและโภชนาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาการงานอาชีพฯ เรื่องการประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ เรื่องของใช้ในบ้านจากเชือกไนล่อน ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เรื่อง เครื่องแขวนไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยคภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Pages