งานวิจัยในชั้นเรียน

การส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัยที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ปีการศึกษา 2559

Pages