งานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ศึกษาชีวิตพืช โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง น้ำในท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบวงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชา วิทยาศาสตร์ 6 เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาพันธุศาสตร์ของเมนเดล วิชาชีววิทยา 2 ด้วยตารางพันเนตต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต – วิทย์ โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Pages