งานวิจัยในชั้นเรียน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะชีวิตการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการป้องกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดโดยใชชุดฝึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนดนตรีแบบมอนเตสซอรี (Montessori) เรื่อง เพลงแมงมุมลายตัวนั้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Pages