งานวิจัยในชั้นเรียน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา (เพิ่มเติม) ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน การสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิต – วิทย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยการเรียนรู้แบบใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ Socioscientific Issue (SSI) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ดินในท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561 โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-3 เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณ ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน

Pages