งานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประเภทกลอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เรื่อง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมเรขาคณิต โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาสัดส่วน โดยใช้ชุดการเรียนการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนไม่เกิน 1,000 และ 0 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Pages