งานวิจัยในชั้นเรียน

การศึกษาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซักค้าน เรื่อง กฎหมายอาญา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย ด้านวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2560 โดยการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบหมวก 6 ใบ

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาวและการใช้ เครื่องมือวัดความยาว โดยใช้สื่อการสอน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

การศึกษาผลการเรียนรู้ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

Pages