งานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมศิลปะการพับกระดาษ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Pages