บทความ

บ่มเพาะเด็กเซนต์ฟรังฯ ด้วย Living Values

บุษบา ชูวิรัช.  2559.  บ่มเพาะเด็กเซนต์ฟรังฯ ด้วย Living Values. ปฐมนิเทศเชิงรุก 2016. 2(2):17-23.

การอ่านสร้างฐานปัญญา

บุษบา ชูวิรัช.  2560.  การอ่านสร้างฐานปัญญา. เซนต์ฟรังฯ สาร (พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560). 45(90):2-3.

เซนต์ฟรังฯ : อาณาจักรแห่งการเรียนรู้

บุษบา ชูวิรัช.  2559.  เซนต์ฟรังฯ : อาณาจักรแห่งการเรียนรู้. เซนต์ฟรังฯ สาร (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2559). 15(88):2-4.