การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS

Primary tabs

Titleการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนายเมธี จันทร์ทอง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS

     กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา จำนวน 8 แผนการเรียนรู้ และ 2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

     สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ย และ ร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์  เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สูงกว่าก่อนเรียน

Citation Key350