การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดคำที่ประสมสระ ชองนักรัยนขั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการแจกลูกสะกดคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดคำที่ประสมสระ ชองนักรัยนขั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการแจกลูกสะกดคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางกัลยรักข์ ทองคำ
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดคำที่ประสมสระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ประชาชนที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอแวนต์ เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ จำนวน 39 คน

     กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การอ่านสะกดคำที่ประสมสระ ร้อยละ 50 จำนวน 10 คน  โดยกำหนดระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย

  • แบบฝึกการอ่านสะกดคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติการอ่านสะกดคำ จำนวน 10 ชุด
  • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านสะกดที่ประสมด้วยสระ  จำนวน  30 คำ

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแจกลูกสะกดคำ มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดคำที่ประสมสระหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

Citation Key349