การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ สำหรับนักเรียนกลุ่มอ่อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

Primary tabs

Titleการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ สำหรับนักเรียนกลุ่มอ่อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวอรุณี มูลศรี
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์๑เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3 เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะสาระภาษาไทย  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลทดสอบก่อนเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะทักษะการอ่านสะกดคำคำพื้นฐาน  จำนวน  5 ชุดแบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก จำนวน  20  ข้อ   แบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test  Post-test  Design) 

     สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ

     ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

            1. การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ  โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.68/5.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80

            2. ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านสะกดคำดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านสะกดคำคำพื้นฐานสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.00

Citation Key348