การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Primary tabs

Titleการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางจงกล แก้วประเสริฐ
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 3        

     กลุ่มเป้าหมาย    ได้แก่    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน  200  คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

       1.  แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์

       2.  แผนการจัดการเรียนรู้

       3.  แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน

     วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 85.33 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  100 

Citation Key347