การแก้ปัญหาความสามารถทางการเขียนสะกดคำที่มไตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการแก้ปัญหาความสามารถทางการเขียนสะกดคำที่มไตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวพิสมร ชูเอม, นางสาวอุสรา วงศ์น้ำนอง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านสะกดคำไม่คล่องให้สูงขึ้น

     กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1-4 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การอ่านร้อยละ 50 จำนวน 8 คน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่านสะกดคำ
  2. แผนการสอน
  3. แบบประเมินการอ่าน

     วิเคราะห์ข้อมูลโดย  ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

     ผลการวิจัยพบว่า จากการวิจัยพบว่าการสอนเรื่องการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นกว่าก่อนใช้แบบฝึกคิดเป็นร้อยละ 65.93 ซึ่งนับว่าเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียน เพราะทำให้ผู้เรียนสามารถอ่านสื่อความได้ถูกต้องมากขึ้นและสามารถนำการอ่านไปใช้ในการเรียนได้กับทุกวิชา รวมถึงการนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

Citation Key346