การแก้ปัญหาการแต่งกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โดยการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการแก้ปัญหาการแต่งกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โดยการใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวจิรัฐติพร สุวรรณประดิษฐ์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์พื่อ การแก้ปัญหาการแต่งกลอนสุภาพ โดยการใช้แบบทดสอบ เรื่องกลอนสุภาพ ใช้แบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  ที่เรียนด้วยใบความรู้เรื่องกลอนสุภาพและแบบฝึกทักษะ ทั้ง 3 ชุดระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย ใบความรู้ และ แบบฝึกทักษะ

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ตอนคือ

       1.วิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพโดยหาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบความรู้เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพและค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ

       2.วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและเกณฑ์ที่กำหนด 80 % การใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพโดยหาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบกลุ่มเดียวของคะแนนการทดสอบความรู้เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ

     ผลการวิจัยพบว่า การแก้ปัญหาการแต่งกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการใช้แบบฝึกทักษะ พบว่านักเรียนมีความสนใจแบบฝึกทักษะทุกชุด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

Citation Key345