การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมศิลปะการพับกระดาษ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมศิลปะการพับกระดาษ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวศุภสุตา ม่วงสีตอง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมศิลปะการพับกระดาษ  

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้  2. แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือ

     ผลการวิจัยพบว่า 1.นักเรียนมีสังเกตพฤติกรรมทางสังคมด้านการแบ่งปันและความร่วมมือสูงขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมศิลปะการพับกระดาษ

Citation Key344