การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 E

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 E
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางจตุรพร ศรีนาง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ สืบเสาะความรู้ 5 E 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 E ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2562 จำนวน 38 คนใช้ระยะเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E จำนวน 1 ภาค (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย1.แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E

     ผลการวิจัยพบว่า1.นักเรียนมีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ท 16101 เพิ่มขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5Eร้อยละ 82.50  2. หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับพึงพอใจมาก โดยคิดเป็นร้อยละ 96

Citation Key343