การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบหมวก 6 ใบ

     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ 

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย

  • แผนการจัดการเรียนรู้
  • แบบฝึก
  • แบบทดสอบ (Pre -  test , post - test)

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดย หาค่าร้อยละของคะแนนที่ได้ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบหมวก 6 ใบ

     ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถด้านวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบหมวก 6 ใบสูงกว่าก่อนทำการทดลอง ดังนี้ ก่อนทดลองนักเรียนทั้ง 10 คนได้คะแนนความสามารถด้านวรรณคดีและวรรณกรรม เฉลี่ย  10.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม  30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 34.33 หลังทดลองได้คะแนนสูงขึ้นทั้ง 10 คน เฉลี่ย 16.6  คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.33   แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่นักเรียนได้รับการสอนโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบหมวก 6 ใบ นักเรียนมีความสามารถด้านวรรณคดีและวรรณกรรมสูงขึ้น

Citation Key342