การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เพี่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Primary tabs

Titleการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ เพี่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ ใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวศิริรัตน์ ช้างศิริกุลชัย
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 2.เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์    

     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ตลอดปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน 

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ที่มีผลการเรียนการอ่านจับใจความที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย

           1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

           2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดย.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  2  ตอน  ดังนี้

          1.การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อยืนยันประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ โดยการหาค่าเฉลี่ย/ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความในแต่ละแบบฝึกและค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก

          2.วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและเกณฑ์ที่กำหนด 80%  การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยการหาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test  แบบกลุ่มเดียวของคะแนนการทดสอบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความ

     ผลการวิจัยพบว่า

         1.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พบว่าแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.95 /80.70ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

        2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบทักษะด้านการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Citation Key341