การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประเภทกลอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs