การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประเภทกลอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประเภทกลอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางปรียานุช แสงมหาชัย
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย    แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน  จำนวน  7  บท

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดย  หาค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากก่อนใช้ – หลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอนและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง

     ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาด้านการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน โดยมีคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน  หลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน สามารถพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความคำประพันธ์ประเภทกลอน สูงขึ้น

Citation Key339