การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวอทิติยา ธรรมสนธิเจริญ, นางสาวอรชา เพชรจันทร์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50

     กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 4 คน จากจำนวน 37 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 50

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุดกิจกรรม เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง เป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีทำ มีจำนวน 10 ข้อ  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 5 คาบ คาบละ 50 นาที

     สถิติพื้นฐานที่ใช้ คือ ร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50

Citation Key337