การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาสัดส่วน โดยใช้ชุดการเรียนการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาสัดส่วน โดยใช้ชุดการเรียนการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวกาญจนา ปันแสน
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำชุดการเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาสัดส่วน ไปแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คน ให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 50 ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้

     กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ในเรื่อง โจทย์ปัญหาสัดส่วน จำนวน 4 คน กลุ่มเป้าหมายจะได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาสัดส่วน

     สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่านักเรียนทั้ง 4 คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนโดยใช้ชุดการเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสัดส่วนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 50      

Citation Key336