การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางภาวิณี คำภูเงิน, นางสาวประภาพรรณ สีนวลลัง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในการหาผลคูณของจำนวนที่มากกว่าสามหลักกับจำนวนที่มากกว่าสามหลัก  โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบฝึกทักษะการหาผลคูณจำนวนต่าง ๆ  จำนวน  2 ชุด และทำแบบทดสอบหลังเรียน  และได้นำคะแนนที่ได้มาหาค่าร้อยละ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย 

     จากผลการศึกษาปรากฏว่า พบนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 34.51 โดยที่ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  47.23 แต่ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะบ่อย ๆ นักเรียนได้คะแนนร้อยละเพิ่มเป็น  81.74  แสดงว่าแบบฝึกทักษะการหาผลคูณทั้ง  2 ชุด ที่จัดทำขึ้น เป็นแบบฝึกทักษะที่สามารถพัฒนาทักษะของนักเรียนในการหาผลคูณของจำนวนที่มากกว่าสามหลักกับจำนวนที่มากกว่าสามหลักได้เป็นอย่างดี  ทำให้นักเรียนที่ทำการคูณตัวตั้งมากกว่าสามหลักกับตัวคูณมากกว่าสามหลัก แต่เดิมคูณไม่ค่อยได้สามารถคูณได้คล่องขึ้นกว่าเดิมมาก นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์

Citation Key334