การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบวงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบวงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางณัฐฐิญา เภากัน
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบวงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบวงจรไฟฟ้าใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญ 0.50

Citation Key325