การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs