การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการแตกตัวของกรด – เบส โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการแตกตัวของกรด – เบส โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวอรอนงค์ บูรณ์เจริญ
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตกตัวของกรด – เบสของนักเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกเสริมทักษะการคิดคำนวณเรื่องการแตกตัวของกรด – เบส  ทั้งหมด 2 ชุด

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแตกตัวของกรด – เบสก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น 1.55 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเป็น 7.40  ที่เป็นเช่นนี้เพราะแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นได้ให้นักเรียนฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ มีความแม่นยำและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

Citation Key320