การพัฒนาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

Primary tabs

Titleการพัฒนาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางศรีสุดา นางพิมสาร, นางสาวทัศนีย์ ทรัพย์วิไล
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมจริยธรรมในเด็กและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ห้อง 1-4  จำนวน  40  คนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  แขวงวชิระ   เขตดุสิต   กรุงเทพ ฯ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1. แผนการสอน 2. แผนการสอนแบบทดสอบถามข้อจริยธรรมที่นักเรียนสนใจ  และ 3. แบบบันทึกข้อจริยธรรมที่นักเรียนสนใจ

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดย   ใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย

     ผลการวิจัยพบว่า จากการวิจัยพบว่าข้อจริยธรรมที่น่าสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมคือความมีน้ำใจคิดเป็นร้อยละ 70.50  ความสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 64.50  ความซื่อสัตย์คิดเป็นร้อยละ 64.00 ระเบียบวินัย คิดเป็นร้อยละ 53.50 และความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 46.00 จะเห็นว่าเรื่องของความรับผิดชอบ นักเรียนยังให้ความสนใจน้อย ถ้านักเรียนขาดจริยธรรมในข้อนี้ก็อาจส่งผลต่อสังคมบ้าง   คุณครูต้องปลูกฝังค่านิยมในเรื่องนี้ให้แก่นักเรียนเพิ่มขึ้นและทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองให้มากขึ้น

Citation Key318