พฤติกรรมการใช้และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องทวีปัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ประจำปีการศึกษา 2562

Primary tabs

Titleพฤติกรรมการใช้และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องทวีปัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ประจำปีการศึกษา 2562
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางปริน จินตพยุงกุล
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อบริการของห้องทวีปัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2562

     กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ได้แก่ ครู บุคลากร และนักเรียนที่เข้ามาใช้ห้องทวีปัญญา จำนวน 100 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องทวีปัญญา ที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมในการใช้บริการ และแบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการด้านต่างๆ จำนวน 10 ข้อ

     การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าสถิติดังนี้

      1) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน

      2) มัชฉิมเลขคณิต หรือค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean หรือ X̄) แปลความหมายคือ

             ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด

            ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก

            ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง

            ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย

            ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด

      3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D)

     ผลการวิจัย พบว่า

        ด้านพฤติกรรมการใช้

             คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เข้าใช้บริการมากที่สุดเข้าใช้บริการน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมาจำนวนเท่ากันคือเข้าใช้บริการทุกวัน และประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ ค้นคว้าข้อมูลและนั่งทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ยืม-คืนหนังสือ และใช้คอมพิวเตอร์ค้นคว้าอินเทอร์เน็ตตามลำดับ โดยหนังสือที่ผู้ใช้สนใจอ่านและค้นคว้ามากที่สุดคือหนังสือที่เนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียน รองลงมาเป็นหนังสือการ์ตูนความรู้ นวนิยาย คู่มือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ตามลำดับ

        ด้านระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

             ผู้ใช้บริการห้องทวีปัญญาพึงพอใจในบริการของห้องสมุดในระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 89.20 โดยจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ คือ พึงพอใจกับระยะเวลาการให้ยืมและจำนวนหนังสือมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96.40 การจัดหมวดหมู่หนังสือสะดวกแก่การค้นหา คิดเป็นร้อยละ 94.60 และการตอบคำถามช่วยการค้นคว้าจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 93.40 ตามลำดับ

ถัดมาในระดับคุณภาพดีมากเช่นเดียวกัน ได้แก่ บรรยากาศในห้องสมุดโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 93.00 วันและเวลาเปิดให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 92.20 เนื้อหาสาระของหนังสือตรงกับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 91.80 และปริมาณหนังสือพิมพ์/วารสารเพียงพอกับการใช้ คิดเป็นร้อยละ 90.60 ตามลำดับ  

ส่วนระดับความพึงพอใจในเกณฑ์คุณภาพระดับดี ได้แก่ ปริมาณหนังสือเพียงพอกับความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 89.00 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้ คิดเป็นร้อยละ 82.20 และความรวดเร็วในการค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 79.40 ตามลำดับ

Citation Key316