การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนายหัสเดิม กลีบกมล
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

   วัตถุประสงค์ของารวิจัย เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1   ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์   

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  จำนวน 40 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย การสังเกต  การตอบแบบสอบถาม

     วิเคราะห์ข้อมูล  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้การดำเนินติดตามข้อมูลด้วยตัวเองโดยการสังเกต  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามและมีการติดตามดูแลพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1   โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา  2562  โดยการสังเกตพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนในชั่วโมงสุขศึกษา  ขณะที่ทำการสอน  และสอบถามจากครูแต่ละวิชาที่ทำการสอน ซึ่งพบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียน  ขาดวินัยและความรับผิดชอบ เช่น  มาสาย  ไม่สนใจเรียน  ไม่ส่งงานตามกำหนดเวลา  บางครั้งไม่มาเรียน  มีการจดบันทึกและติดตามนักเรียนเป็นรายกรณี โดยการว่ากล่าวตักเตือนและมีการให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม 

     ผลการวิจัยพบว่า  การศึกษาวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  ปีการศึกษา2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี จึงทำให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถตอบสนองต่อตัวนักเรียนเอง  ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น  มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการเรียนดีขึ้น     

Citation Key309