การพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางรุ่งทิวา นวลวิจิตร, นางสาวนัถฐากร ศรีหะรัญ, นางสาวสุภาพร ศรีเพ็ญ
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านน้ำหนักที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้แบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมในการออกกำลังกายและการบริโภคของนักเรียน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้นักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน แล้วนำมาหาวิธีการกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานได้ลดลงก็จะทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจและสังคม

     กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นนักเรียน จำนวน  10   คน

     ผลการวิจัยหลังจากใช้แบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมในการออกกำลังกายและการบริโภคของนักเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/3  พบว่านักเรียนส่วนมากจะออกกำลังกายเมื่ออยู่โรงเรียน  เช่น  การวิ่งเล่นกับเพื่อน ๆ  เมื่อมีเวลาว่าง การเรียนในชั่วโมงพลศึกษา  รองลงมาก็มีการออกกำลังกายกับครอบครัวทุกวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์บ้างส่วนการบริโภคของนักเรียนส่วนมากรับประทานอาหารตามหลักธงโภชนาการทุกวัน เมื่ออยู่ที่โรงเรียน แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังรับทานขนมกรอบและน้ำอัดลมเมื่ออยู่บ้าน จึงทำให้นักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์

Citation Key308