การพัฒนาทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสหน้ามือโดยการใช้กล่องล๊อคข้อมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสหน้ามือโดยการใช้กล่องล๊อคข้อมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนายภคิน ดินไธสง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     งานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสหน้ามือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยการใช้กล่องล๊อคข้อมือ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้และสามารถปฏิบัติทักษะได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

     กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลคะแนนน้อยที่สุดจากการทดสอบทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิส จำนวนทั้งหมด 6 คน และทำการฝึกทักษะเดาะลูกเทเบิลเทนนิสหน้ามือโดยการใช้กล่องล๊อคข้อมือแล้วทำการทดสอบโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเดิม

ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสของนักเรียนจำนวน 6 คนมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.5 ซึ่งสรุปได้ว่ากล่องล๊อคข้อมือสามารถพัฒนาทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสหน้ามือของกลุ่มที่ศึกษาได้จริง

Citation Key307