การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนายจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ, นายธีรยุทธ ทับพร
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาดนตรีโดยใช้เทคนิคการเรียนการ สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2  จำนวน 48 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 

          1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเพลงตามความสนใจ โดยใช้เทคนิค วิธีสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน จำนวน  1  แผน  รวม  5  ชั่วโมง

          2.  แบบประเมินการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยวิเคราะห์ความสามารถเกี่ยวกับ ความถูกต้องทางเทคนิคการเล่น  ความถูกต้องของทำนอง  ความถูกต้องของจังหวะ

     ผลการวิจัยพบว่า จากการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สรุปผลได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 48 คน มีผลการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ ผ่านเกณฑ์ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็น ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมาก จำนวน 40 คน และผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดี จำนวน 8 คน

Citation Key306