การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพลงหญิงไทยใจงาม โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

Primary tabs

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพลงหญิงไทยใจงาม โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวสุรีรักษ์ สมศรี
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพลงหญิงไทยใจงาม โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวนนักเรียนที่ศึกษา 39 คน ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา เวียร์คอนแวนต์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ และ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  จำนวนนักเรียนที่ศึกษา 39 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

Citation Key305