การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสื่อประสม

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสื่อประสม
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนายสมพล ชื่นสุวรรณ
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน สื่อประสม เพื่อประเมินทักษะการวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสม เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม

     กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 จำนวน 6  คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ บทเรียนสื่อประสมจำนวน 12 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติการวาดภาพ ระบายสีของนักเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้อยละ

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

  1. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสื่อประสม มีคะแนนทักษะ การวาดภาพระบายสีเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.00 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.00  และมีคะแนนความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อประสมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.00 ของคะแนนเต็ม
  2. บทเรียนสื่อประสมประสม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.00/88.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสื่อประสม มีค่าเท่ากับ 0.69 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 69
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การวาดภาพระบายสี โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 38.00 อยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
Citation Key302