การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพลง Marry Had a Little Lamp โดยใช้การสอนดนตรีของโคดาย (Kodaly Approach)

Primary tabs

Titleการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เพลง Marry Had a Little Lamp โดยใช้การสอนดนตรีของโคดาย (Kodaly Approach)
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวชกนันท์ ช่างเจริญ
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนดนตรีของโคดาย (Kodaly Approach) เรื่อง เพลง Marry Had a Little Lamp ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน ด้วยวิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระยะเวลาที่ ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น โดยเริ่มทำการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียนที่ศึกษา 30 คน ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา เวียร์คอนแวนต์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง หมายถึง 1.1 โน้ตเพลง แมงมุมลายตัวนั้น 1.2 Braking track เพลงแมงมุมลายตัวนั้น 1.3 อุปกรณ์เคาะจังหวะ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสอน หมายถึง คีย์บอร์ด 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง แบบประเมินทักษะการอ่านโน้ตและการปฎิบัติ คีย์บอร์ด

     วิเคราะห์ข้อมูล โดย แบบบันทึกประจ าสัปดาห์ของครู หมายถึง การที่ครูสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จากนั้นมาท าการจดบันทึกสรุปประจ าสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังนี้ บันทึกการสอนจากครู การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน อ่านโน้ตสากล และการปฏิบัติ เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดในแต่ละครั้งของนักเรียนในตาราง โดยมีการควบคุมการเรียนการสอนทั้งหมด 5 ครั้ง 1. แบบตารางด าเนินการสอนของครู 2 แบบทดสอบการอ่านโน้ตและการร้องโน้ตตามจังหวะเพลง 3. แบบตารางคะแนนในการเขียน อ่านโน้ตสากลของนักเรียนแต่ละคน 4. ได้น าแบบฝึกการอ่านโน้ตสากล และการปฏิบัติเครื่องดนตรีมาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

     ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมากกว่า 93 เปอร์เซ็นต์จากกลุ่มผู้เรียนทั้งหมด มีพัฒนาการด้านการอ่านโน้ต การร้องโน้ต การ ปรบมือ การเคาะจังหวะ ของบทเพลงแมงมุมลายตัวนั้น ดีเพิ่มขึ้นหลังจากการโดยใช้การสอนดนตรีของโคดาย (Kodaly Approach) ครูได้เพิ่มเนื้อหาในเรื่องของจังหวะที่ช้า เร็ว และเพิ่มการฝึกการเคาะ การปรบมือตามจังหวะ อีกทั้ง ครูยังมีการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก โดยการให้ชมเชยและค าแนะน า และยังมีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ คีย์บอร์ดจริง นอกจากนั้นครูและเพื่อนๆในห้องเรียนยังช่วยสอนกันเองแล้ว (เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน) ครูยังช่วย นักเรียนแบบตัวต่อตัวส าหรับนักเรียนที่ยังไม่คล่อง และยังเพิ่มระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล การ ร้องโน้ต การจดจำโน้ต การปรบมือตามจังหวะ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสอนดนตรีของโคดาย (Kodaly Approach) นั้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรับรู้และความเข้าใจ และนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าใจ และน าความรู้ที่ได้จากการเรียนเพลง Marry Had a Little Lamp ไปต่อยอด ในการเรียนดนตรีขั้นต่อๆไป ได้อีกด้วย เพราะ นักเรียนมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์สามารถอ่านโน้ต ร้องโน้ต ปรบมือตามจังหวะ สามารถปรับจังหวะช้าเร็วได้ และ สามารถบรรเลงเพลง Marry Had a Little Lamp หลังจากจบการเรียนรู

Citation Key301