การพัฒนาการวาดภาพ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาการวาดภาพ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนายพงษ์ชัย พลถาวร
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาการวาดภาพ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมง  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ให้มีการพัฒนาด้านศิลปะการวาดภาพของกลุ่มเป้าหมาย

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้อง 3  จำนวน 7 คน 

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1. ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการวาดภาพขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้เรียน 2. รูปภาพคนครึ่งตัว  3. แบบบันทึกทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ เรื่อง ภาพเหมือน c]t 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนในแต่ละชั่วโมงเรียน

   วิเคราะห์ข้อมูล  โดย

      1. จัดทำตารางส่งงานของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4ห้อง 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในรายวิชาทัศนศิลป์

       2. รวบรวมข้อมูลจากการส่งงานของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4ห้อง 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในรายวิชาทัศนศิลป์

       3. บันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดูการพัฒนาการวาดภาพ

       4. นำข้อมูลจากการส่งงานของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4ห้อง 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในรายวิชาทัศนศิลป์ก่อนการพัฒนาการวาดภาพมาเปรียบเทียบกับหลังจากการพัฒนาการวาดภาพ

     ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนจำนวน 7  คนที่มีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบส่งงานไม่ตรงเวลา จึงสนใจผู้เรียนกลุ่มนี้มาทดลองแก้ปัญหาการวาดภาพให้มีพัฒนามากขึ้น

Citation Key298