การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้วยชุดโปรแกรม สำเร็จรูปเมกเกอร์เพลย์กราวน์ ( Maker Playground ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้วยชุดโปรแกรม สำเร็จรูปเมกเกอร์เพลย์กราวน์ ( Maker Playground ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวภัทรา ปิ่นกระโทก, นายทรงศร พันหนอง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาการออกแบบเทคโนโลยี โดยใช้ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปเมกเกอร์เพลย์กราวน์ ( Maker Playground )

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 29 คน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปเมกเกอร์เพลย์กราวน์ ( Maker Playground ) , แบบประเมินการนำเสนอโครงงาน , ผลงานของนักเรียน

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดย หาค่าร้อยละจากการประเมินผลงาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

     ผลการวิจัยพบว่า การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการออกแบบเทคโนโลยีด้วยการใช้ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปเมกเกอร์เพลย์กราวน์  ( Maker Playground ) ผลคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินผลงานงาน พบว่า คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ค่าเฉลี่ย คือ 27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 1.41

Citation Key296