ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกต้นถั่วดำในขวดพลาสติก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Primary tabs

Titleผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกต้นถั่วดำในขวดพลาสติก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวสาธิยา พึ่งศรี, นางสาวธนัญญา บัวสง่า
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การปลูกต้นถั่วดำในขวดพลาสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกต้นถั่วในขวดพลาสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 230 คน ปีการศึกษา  2562

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกต้นถั่วดำในขวดพลาสติก   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2562

     วิเคราะห์ข้อมูลโดย  ใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า

          1. สภาพโดยทั่วไปของนักเรียน พบว่า  นักเรียนทั้งหมด จำนวน 230  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  100 .00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ  100 .00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ  100 .00  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  100 .00  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ  100 .00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ  100 .00

          2. การศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการทำงาน เรื่อง การปลูกต้นถั่วดำในขวดพลาสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.85  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านบรรยากาศการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านการวัดผลและประเมินผล  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

Citation Key294