การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวเมละวี แลบุญมา
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 2)ศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม 3)ศึกษาความคงทนในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรม 4)ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีน

     ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จานวน 16 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน 2) ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีน จานวน 4 ชุด 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีน จานวน 4 ชุด 4) แบบทดสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีน

    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired T-Test

     ผลการวิจัยพบว่า
       1) ผลคะแนนจากชุดกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 จานวน 16 คน พบว่านักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 83.75
       2) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมเมื่อพิจารณาคะแนนในภาพรวม พบว่าหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 คะแนน หลังการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 8.41
      3) ผลการทดสอบความคงทนในการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรม พบว่า ร้อยละ 56.25 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 มีคะแนนการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรมเพิ่มร้อยละ 12.50 มีคะแนนการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรมลดลง และร้อยละ 31.25 มีคะแนนการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนหลังใช้ชุดกิจกรรมไม่เปลี่ยนแปลง
     4) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาจีนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนในระดับมากที่สุดทุกด้าน

Citation Key288