การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังต์ซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังต์ซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวรัตนาวรรณ พรหมแสง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด

     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน

     เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิ และ2. แบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด

 (Mind Mapping)

     ผลการวิจัยพบว่า  การจัดกิจกรรมการสอนการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด  ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนจำนวน   40 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  ทั้งหมด 14 คน  นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จำนวน 13 คน  นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 9 คน นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 จำนวน 4 คน ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ผู้วิจัยกำหนด

Citation Key286