การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงพินอิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุกฝึกทักษะการออกเสียงพินอิน

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงพินอิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุกฝึกทักษะการออกเสียงพินอิน
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวจิราภรณ์ รัดรอดกิจ
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  และเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการออกเสียงพินอินที่ดีขึ้น

     กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  40  คน

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1.แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน  โดยมีภาพประกอบการอ่านออกเสียง  ประกอบการสอนจำนวน  3  แผน และ 2.ชุดทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอิน  ประกอบด้วย  พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  ซึ่งใช้ทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

     ผลการวิจัยพบว่า

          ความสามารถในการอ่านออกเสียงในภาษาจีน  ของนักเรียนหลังมีการสอนโดยมีชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีน  มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์  70/70  หลังจากที่นักเรียนได้ทดลองอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนแล้ว  นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ร้อยละ95%  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ผู้วิจัยกำหนด

Citation Key282