การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่น

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่น
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางอัญชลี ศรลัมพ์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่นและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเด็กมีปัญหาในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยไม่สามารถจับดินสอ การรูดซิป การหยิบจับช้อนส้อม และการระบายสี

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่นและแบบสังเกตการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า

            ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่นพัฒนาสูงขึ้นทุกคน โดยมีความสามารถหลังทดลองใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่นอยู่ในระดับดี สูงขึ้นกว่าก่อนทดลองใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่น ที่มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่อยู่ในระดับปรับปรุง แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่นสามารถพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ได้ เมื่อพิจารณาในรายบุคคล พบว่า คนที่ 1 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังทดลองอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนทดลอง โดยหลังทดลองมีความสามารถในระดับดี สูงขึ้นกว่าก่อนทดลองที่อยู่ในระดับปรับปรุง คนที่ 2 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังทดลองอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนทดลอง โดยหลังทดลองมีความสามารถในระดับดี สูงขึ้นกว่าก่อนทดลองที่อยู่ในระดับปรับปรุง และคนที่ 3 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังทดลองอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนทดลอง โดยหลังทดลองมีความสามารถในระดับดี สูงขึ้นกว่าก่อนทดลองที่อยู่ในระดับปรับปรุง 

Citation Key280