พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

Primary tabs

Titleพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสุวรรณา อยู่นุช
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนจำนวน 1 คน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 ที่ได้มา จากคะแนนการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่ำสุด  

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1.แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้าสรรค์  2.แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

     วิเคราะห์ข้อมูล โดยคือเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยหาค่าร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า

          ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีคะแนนรวมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยก่อนทดลองได้ 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40 และเมื่อได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีคะแนนสูงขึ้นเป็น 23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92 โดยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในด้านการบอกตำแหน่ง การนับ และการรู้ค่าจำนวน มีคะแนนสูงเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการจำแนกและการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้

Citation Key279