นาการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

Primary tabs

Titleนาการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกาย ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวรพีพร อุทโท
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  1 โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน อายุระหว่าง 3 – 4  ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปฐมวัยปีที่  1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 6 คน

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชุดกิจกรรมเครื่องแต่งกาย (มี 4 ชุดกิจกรรม)  การจัดชุดกิจกรรมเครื่องแต่งกายใช้เวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที  รวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง

          วิเคราะห์ข้อมูล  โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการวิจัยพบว่า

                    การจัดชุดกิจกรรมเครื่องแต่งกายช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายเพิ่มขึ้น และถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจะทำให้เห็นการเกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Citation Key277