พัฒนาทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleพัฒนาทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวมาลีวัลย์ ณะแก้ว
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระด้วยสีเทียนของของนักเรียนชั้นอนุบาล3/2  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนหญิง อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์  เขตดุสิต  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 1 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive selection) จากความสามารถในการวาดภาพ วางตำแหน่งภาพไม่สมบูรณ์และสีที่ระบายมีการระบายออกนอกเส้นหรือเส้นกรอบของรูปมากเกินไป เส้นที่วาดไม่ต่อเนื่อง

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1. แผนการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน   2. แบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย

     วิเคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบคะแนนทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง โดยหาค่าร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า

          ทักษะทางการวาดภาพของเด็กปมวัยก่อนการทดลอง มีคะแนน 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.66 และเมื่อนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน มีคะแนนทักษะทางการวาดภาพสูงขึ้นเป็น 13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.66 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระด้วยสีเทียนสามารถพัฒนาทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยได้

Citation Key276