พัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมการศึกษา

Primary tabs

Titleพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมการศึกษา
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวภาวิณี วัฒนประสาน
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมการศึกษา

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ เด็กนักเรียน หญิง อายุ 5 - 6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3/4  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากการที่ นักเรียนไม่สามารถอ่านและจดจำเสียงพยัญชนะไทยได้ จำนวน 9 ตัว ได้แก่ ง ฉ ฎ ฏ ฝ ฟ ผ พ ห ทำให้เวลาอ่านหนังสือหรือสะกดคำที่พยัญชนะเหล่านี้เป็นพยัญชนะต้นหรือเป็นตัวสะกดจะไม่สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง แม้ครูจะให้ฝึกอ่านหลายครั้งก็ตาม

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านพยัญชนะไทย

     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยหาค่าร้อยละจากคะแนนแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านพยัญชนะไทยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

     ผลการวิจัยพบว่า

          ผลเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาพบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย ก่อนการทดลองเท่ากับ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และมีคะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.88 แสดงให้เห็นว่า เมื่อนักเรียนได้รับการสอนอ่านออกเสียงพยัญชนะโดยใช้เกมการศึกษา นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยสูงขึ้น แสดงว่าเกมการศึกษาสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยของนักเรียนได้

Citation Key273