พัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการอ่านนิทาน

Primary tabs

Titleพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการอ่านนิทาน
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางพรพนา คล้ายสุวรรณ์
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านนิทาน

     กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักเรียนหญิง อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์  เขตดุสิต  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 1 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive selection) ที่ไม่สามารถอ่านประออกเสียงเป็นคำให้ถูกต้องได้และยังไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควรจึงทำให้การเรียนรู้คำในห้องเรียนเกี่ยวกับคำหรือกิจกรรมในบทเรียนเกี่ยวกับคำค่อนข้างช้า

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1.แผนการจัดกิจกรรมอ่านนิทาน 2.แบบทดสอบความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยจำนวน 30 คำ

     วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละจากคะแนนแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

     ผลการวิจัยพบว่า

       ผลเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยของเด็กปฐมวัยโดยการใช้นิทานก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า เด็กปฐมวัยได้คะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และหลังการทดลองมีคะแนนเพิ่มเป็น 27 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90 สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองแสดงให้เห็นว่าหลังจากเด็กปฐมวัยได้รับการสอนการอ่านคำภาษาไทยโดยการจัดกิจกรรมการอ่านนิทาน เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยสูงขึ้น

Citation Key271