การพัฒนาความสนใจการอ่านหนังสือนิทานโดยใช้กิจกรรมการปั้นของนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสนใจการอ่านหนังสือนิทานโดยใช้กิจกรรมการปั้นของนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Publication Typeงานวิจัยในชั้นเรียน
Year of Publication2562
Authorsนางสาวธัญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง
Publisherโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Place Publishedกรุงเทพมหานคร
Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและเพื่อพัฒนาความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานสูงขึ้น และ 2. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการปั้นของนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2/1  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนปฐมวัยปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ในภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 12 คน เลือกแบบเจาะจงจากการสังเกตพฤติกรรมการอ่านหนังสือนิทานในกิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคนช่วงเวลา 7.30 - 7.45 น.
      กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่นักเรียนผู้เรียนชั้นปฐมวัย  ห้องปฐมวัยปีที่ 2/1  จำนวน 34 คน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์   เขตดุสิต  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านหนังสือนิทาน และ 2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสนใจการอ่านหนังสือนิทาน  โดยใช้กิจกรรมการปั้นควบคู่หนังสือนิทานเรื่อง
     วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ

     ผลการวิจัยพบว่า

           ร้อยละของพฤติกรรมความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานหลังจากได้รับการทดลองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 ทุกกิจกรรม  โดยที่นิทานเรื่องลูกหมูสามตัว  เรื่องหนูน้อยหมวกแดง  มีค่าร้อยละในการแสดงพฤติกรรมความสนใจในการอ่านหนังสือนิทานเพิ่มขึ้นมากที่สุด  โดยก่อนทดลองมีค่าร้อยละในการแสดงพฤติกรรมความสนใจในการอ่านนิทานเป็นร้อยละ  16.66  ทั้งสองกิจกรรม  หลังจากทดลองแล้วมีร้อยละเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  100  จาดผลการทดลองแสดงพฤติกรรมความสนใจในการอ่านนิทานได้

Citation Key270