การพัฒนาความสามารถในการรู้ค่าจำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Primary tabs